Academics

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 1

Subject

Periodic test -I

Term –I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term –II

English

Ch. 1.and 2

 

 

Ch 1, 2, 3, 4,5,6.

 

7,8

9,10.

7,8,9, 10, 11, 12

Grammar

 Ch. 1, 2, 3 4, 5.

40. Focus: Myself.

Ch. 1, 2, 3 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

 40. Writing focus: Myself.

41. Writing focus: My Mother

43.. Comprehension -01

47. Story writing:01

*. Picture composition.

 

 

16, 17, 18, 19, 20.

21.Revision – 02

42. Writing focus: My Pet.

44. Comprehension – 02

* Picture Composition.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

29.Revision- 3

* Writing focus: National Flag.

* Comprehension – 03

* Picture Composition.

16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29.30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 Revision: 04

* Writing focus( any topic)

.National bird or national animal

·         Comprehension-04

·         * Story writing – 02

·         * Picture Composition.

Marathi

स्वर अ पासून ते अ:  आणि अँ, आँ.

स्वर अ पासून ते अ : आणि अँ, आँ.व्यंजन क  पासून ते ण पर्यंत

व्यंजन त पासून म पर्यंत

व्यंजन य पासून ज्ञ पर्यंत

व्यंजने  त  पासून ज्ञ पर्यंत आणि अंक,फळे, भाज्या, पाळीव प्राणी, वन्य प्राणी पक्षी,फुले , वाहने , रंग, शिशुगीत , गोष्टी.

 

 

Hindi

Ch 1,  2, 3.

 

Ch. 1., 2, 3, 4, 5 ,6 7

 

 

Ch. 8,9,10,

 

Ch. 11, 12, 13 .

 

Ch. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

 

EVS

Ch.1,2

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ch.9, 10.

Ch. 11, 12.

Ch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Mathematics

Ch. 1, 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Ch.8, 9, 10.

Ch.11, 12.

Ch.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Computer

Ch.1

Ch. 1., 2, 3, 4.

Ch. 2, 3.

Ch. 5, 6.

Ch. 5, 6, 7.

Class 2

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term –II

English

Ch. 1,2.

 

Ch 1,2 ,3,4,5,6.

 

Ch.7, 8.

Ch. 9. 10.

 

Ch. 7.8, 9, 10, 11, 12.

Grammar

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Composition-1.

 

Ch,. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Ch. 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19  

Composition – 3 and comprehension.

 

Ch. 20, 21, 22, 23, 24  

Composition – 4

Comprehension.

Ch. 13., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Composition-5

Comprehension- ( unseen)

Marathi

‘अ’ कार दोन अक्षरी, तीन, अक्षरी, चार अक्षरी शब्द आ कार.

‘अ’ कार दोन अक्षरी, तीन, अक्षरी, चार अक्षरी शब्द आ कार.

‘इ’, ‘ई’, ‘उ’, ‘ऊ’, ‘ए’, ‘ऐ’, ‘ओ’, ‘औ, ‘अं, ‘अः,’ अँ, ‘ऑ,’ ‘ॠ’. कार’.

जोडाक्षरे, बाराखडी, आपले शरीर, मुख्य दिशा व मुख्य ॠतू   पदार्थाच्या चवी ओळखा पाहू

प्राणी व त्यांची पिल्ले आपले मदतनीस अंक        १ ते २०

मी आणि माझे कुटुंब माझा वर्ग माझी शाळा

जोडाक्षरे, बाराखडी, आपले शरीर, मुख्य दिशा व मुख्य ॠतू   पदार्थाच्या चवी ओळखा पाहू

प्राणी व त्यांची पिल्ले आपले मदतनीस अंक १ ते २०

मी  आणि माझे कुटुंब माझा वर्ग

रंगी बेरंगी फळे कविता – देवाचे देणे नाच रे मोरा

अंकाचा खेळ ससा आणि कासव.

Hindi

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ch. 9, 10.

Ch. 11, 12, 13.

Ch. 9,  10 , 11, 12, 13,14, 15.

EVS

Ch.1, 2.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ch.9, 10, 11.

Ch. 12, 13.

Ch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Mathematics

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

Ch.6, 7

Ch. 8, 9.

Ch. 6, 7, 8, 9. 10, 11.

Computer

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 2, 3.

Ch. 5, 6.

Ch. 5, 6, 7.

Class 3

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term –II

English

Ch.1, 2, 

 

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ch. 7, 8.

Ch.9, 10

 

Ch. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Grammar

Ch. 1,  2 , 3, 4, 5. Composition and Comprehension

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Comprehension

Composition (Letter writing, story writing essay writing.)

 

Ch. 13, 14, 15, 16, 17, 18.*Composition and comprehension.

Ch. 1, 20, 21, 22. *Composition and comprehension.

Ch. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 

Marathi

Ch. 1, 2, 3, 4.

 

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Ch. 17, 18, 19.

 

Ch, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Ch. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 

Hindi

Ch. 1, 2, 3.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ch. 10, 11.

Ch.12, 13, 14, 15.

Ch. 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Science

Ch. 1, 2.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ch. 8, 9.

Ch. 10, 11.

Ch. 10, 11, 12, 13, 14.

Mathematics

Ch. 1, 2.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ch.7,  8.

Ch.9

Ch. 7, 8, 9, 10, 11.

Social studies

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Ch. 11. 12.

Ch.13, 14.

Ch. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Computer

Ch. 1.

Ch. 1, 2, 3.

Ch. 2

Ch. 4

Ch. 4, 5, 6.

Class 4

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term –II

English

Ch.1 , 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ch. 7, 8.

Ch. 9

Ch. 9 to 12

Grammar

16, 17, 18.

Ch. 1 to 11, and 15 to 19

12, 13, 14, 20.

Ch. 21, 22, 23, 24.

Ch. 21  to 32

Marathi

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Ch. 17, 18, 19, 20.

Ch. 21, 22, 23, 24.

Ch. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Hindi

Ch. 1, 2,

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Ch. 10, 11.

Ch. 12, 13, 14, 15.

Ch.10, 11, 12, 13, 14, 15.

Science

Ch. 1, 2

Ch.1, 2, 3,4,5,6,7.

Ch. 8, 9.

Ch. 10, 11.

Ch.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Mathematics

Ch. 1

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Ch. 8, 9, 10.

Ch. 11, 12.

Ch.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Social Studies

Ch. 1, 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ch. 9, 10, 11.

Ch. 12, 13.

Ch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18..

Computer

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 2, 3.

Ch. 5

Ch. 5, 6, 7.

Class 5

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test –II

Periodic test -III

Term –II

English

Ch.1, 2.

CCh. 1, 2, 3, 4.

Ch. 5

 

Ch. 5, 6, 7.

Grammar

7, 8, 9.

Ch. 1 to 16

17, 18.

19, 20.

17 to 32.

Marathi

Ch.1, 2, 3, 4,

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15.

Ch. 16, 17, 18.

Ch. 19, 20, 21, 22.

Ch. 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Hindi

Ch.1, 2, 3,

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Ch. 10, 11.

Ch.12, 13, 14, 16,17, 18.

Ch. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18.

Science

Ch.1, 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ch. 8, 9,

Ch. 10, 11.

Ch. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Mathematics

Ch.1, 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ch. 8, 9,

Ch. 10, 11.

Ch. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Social Studies

Ch.1, 2, 3, 4,

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Ch.11, 12, 13, 14, 15, 16.

Ch. 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22.

Ch. .11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22.

Computer

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 2, 3.

Ch. 5.

Ch. 5, 6, 7.

Class 6

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term  –II

English

Ch.1, 2, 3,

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Ch. 9, 10, 11, 12.

.

Ch. 13, 14, 15, 16.

 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,

Grammar

 

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16

 

Ch. 17, 18, 19, 20, 21, 22.

.

Ch. 23, 24, 25, 26, 27.

 

Ch. 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28,29,30,31

 

 

Marathi

Ch.1, 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ch.10, 11, 12.

Ch. 14, 15, 16

Ch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Hindi

Ch.1, 2.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ch.10, 11, 12.

Ch. 14, 15, 16.

Ch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Science

Ch.1, 2, 3.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15.

Ch. 6, 7, 17.

Ch. 8, 9, 17

Ch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17.

Mathematics

 

 

 

 

 

Social Studies

Part – I ( History)

Ch.1, 2.

Part – II                                  ( Geography)

Ch.1, 2.

Part – III                      Ch.1, 2.

 

 

 

Part – I ( History)

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6.

Part – II ( Geography)

Ch.1, 2, 3, 4.

Part – III

Ch.1, 2, 3, 4.

Part – I ( History)

Ch. 7, 8, 9.

Part – II ( Geography)

Ch. 5, 6, 7

Part – III

Ch. 5, 6, 7.

Part – I ( History)

Ch. 10, 11, 12.

Part – II ( Geography)

Ch. 8, 9.

Part- III

Ch. 8, 9.

Part – I ( History)

Ch. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Part – II ( Geography)

Ch. 5, 6, 7, 8, 9.

Part- III

Ch. 5, 6, 7, 8, 9.

 

 

Computer

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 2, 3.

Ch. 5

Ch. 5, 6, 7.

Class 7

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term  –II

English

Ch. 1, 2, 3.

 

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.

 

Ch. 9, 10, 11, 12.

 

Ch. 13, 14, 15, 16.

Ch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

 

 

 

Grammar

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

Ch. 13, 14, 15, 16

Ch. 17, 18, 19, 20.

Ch. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

 

 

Marathi

Ch. 1, 2.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ch. 8, 9.

Ch. 11, 12, 13.

Ch. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Hindi

Ch. 1, 2.

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ch. 10, 11, 12.

Ch. 14, 15, 16.

Ch.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Science

Ch. 1, 4, 12

Ch. 1, 4, 12, 3, 7, 8, 9, 13, 17.

Ch. 2, 5, 6

Ch. 10, 14, 11

C-h. 2, 5, 6, 10, 14, 11, 15, 16, 18.

Mathematics

 

 

 

 

 

Social Studies

Part- I

Ch. 1, 2, 3.

Part- II

Ch. 1, 2, 3.

Part- III

Ch. 1, 2, 3.

 

Part –I

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

Part- II

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Part- III

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Part- I

Ch. 6, 7, 8.

Part- II

Ch. 7, 8, 9.

Part- III

Ch. 6, 7.

Part-I

Ch. 9, 10.

Part- II

Ch. 10, 11, 12.

Part- III

Ch. 8, 9.

 

Part- I

Ch. 6, 7, 8, 9, 10.

Part- II

 Ch. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Part- III

Ch. 6, 7,  8,  9.

Computer

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 2, 3.

Ch. 5.

Ch. 5, 6, 7.

Class 8

Subject

Periodic test -I

Term -I

Periodic test -II

Periodic test -III

Term  –II

English

Ch.1, 2, 3.

 

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Ch. 11, 12, 13.

 

Ch. 14,15,  16.

Ch. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Grammar

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

Ch.1,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

Ch.14, 15, 16, 17.

Ch. 18, 19, 20, 21, 22.

 

Ch. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Marathi

Ch.1, 2.

Ch.1, 3, 4, 5, 6,7.

Ch.9,10.

Ch.11, 12,13,14.

Ch. 8, 9, 10, 11, 12,13.

Hindi

Ch.1, 2.

Ch.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ch. 10, 11, 12.

Ch. 14, 15, 16.

Ch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Science

Ch. 1, 2, 11.

Ch.1, 2, 3, 4, 5, 11, 14.

Ch. 6, 7, 12, 15.

Ch. 8, 9, 13.

Ch. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16.

Mathematics

 

 

 

 

 

Social Studies

Part-I

Ch. 1, 2,3

Part – II

Ch. 1, 2, 3.

Part –III

Ch. 1, 2, 3.

 

 

Part-II

Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Part- II

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

Part –III

Ch. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Part- I

Ch. 7, 8, 9, 10.

Part –II

Ch. 6, 7, 8,

Part –III

Ch. 6, 7.

Part- I

Ch. 11, 12, 13.

Part-II

Ch.  9 & 10.

Part –III

Ch. 8, 9.

 

Part-I

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Part- II

Ch. 6, 7, 8, 9, 10.

Part –III

Ch. 6, 7, 8, 9.

Computer

Ch. 1

Ch. 1, 2, 3, 4.

Ch. 2

Ch. 5

Ch. 6, 7, 8.